فروش قهوه اسپرسو

طعم های قهوه

چرخه طعمی قهوه برای این جلسه ميخواهيم در مورد سنسوری قهوه یا به عبارت کلی
درک طعمی از قهوه برایتان صحبت کنیم.پس به سراغ فليور (Flavour) که يک حس ترکيبي
از مزه – عطر – حس دهاني است میرویم . شما چه طعم هایی از قهوه میگیرید؟
فکر ميکنيد قهوه فقط تلخ است؟ کاملا در اشتباهيد !

طعم قهوه

چرخه طعمی قهوه چیست

نمو